Category Archives: Zitater

Géint Krich a Wettsträit

Fir all dat hei ass et den Geescht deen zielt. Eist Scoutsgesetz an d’Verspriechen, wann mer se wierklech ëmsetzen, dinn all Grond fir Krich a Wettsträit tëschent den Natiounen verschwannen. –Sir Robert Baden-Powell

(In all of this, it is the spirit that matters. Our Scout law and Promise, when we really put them into practice, take away all occasion for wars and strife among nations.)

Léieren

An de Scoute gëtt e Jong [sic] encouragéiert sech d’Saache selwer bäi ze bréngen, amplaz ënnerriicht ze ginn. -B.P.
[In Scouting, a boy is encouraged to educate himself instead of being instructed.]