1. Mee Feier a Scoutskiermes online

Zum Wuel vun ons alleguerten sinn dëst Joer d’1. Mee-Feier um Neihaischen, d’Bilschdrefer Kiermes op Christi-Himmelfart an de Scoutsresistenzdag ofgesot ginn. Freides, den 1. Mee 2020 um 10h00 iwwerdréit de Verband vun den LGS awer iwwert lgs.lu, rtl.lu, cathol.lu a scotel.lu ee Wuertgottesdéngscht aus der Kapell Notre-Dame des Bois, zelebréiert vum Här Abbé Pit Faber.