Nanoq 2023

Apaken fir de Camp

Kleeder fir all Wieder (mam Numm an Grupp beschrëft)
• Deck Schong
• Sneaker oder Turnschong fir dass sie net ëmmer mussen an
den decken Biergschong ronderëm lafen
• Pullover
• Reejackett
• Reebox
• Pyjama
• Frësch Ënnerwäsch & Strëmp
• frësch Boxen an T-Shirten
• Mutz
• Wäissen T-Shirt aus Baamwoll (en gëtt agefierft an den kennt net wäiss zeréck)
• Kap oder eppes anescht fir ob den Kapp
• Maillot oder Schwammbox
• Äermercher fir an d’ Schwämm
o Wäschsaachen (an enger Trousse oder Jutebeutel)
• Zännbiischt & Zahnpasta
• Läppchen
• Klengt an grousst Duch
• Kämmbiischt
• Shampoing an Kierperseef
• Sonnecrème an After-sun
• Insekten spray
• Medikamenter falls néideg (mussen ob da Fiche medicale stoen, mat Erklärung zum
Anhuelen)
o Divers
• Fiche médicale
• Copie vun der Impfkaart
• Copie vun da CNS an Carte d’identité
• Klengen Rucksaack fir am Daag (am beschten den Dag vum Depart mathuelen mat engem
Bidon mat Waasser dran)
• Täscheluucht
• Schlofsak
• Evtl. Petzi oder wat Kanner sos sou brauchen fir ze schlofen
• Evtl. Këssen
• Bidon
• Foulard an Uniform (fir déi wou eng hunn, den éischten Dag undoen)
Alles an engem Rucksack / Sportstäsch (Keng Wallis) am beschten sou dass Kanner et selwer droen kennen.
Beschrëftung fir Kleeder an all perséinlech Saachen ass wichteg fir dass mir se um Camp erëm Kréien
Numm vum Kand + Péiteng
Gepäck muss dir den 15.07.2023 bei mech heem bréngen (71, rue de Niedercorn L-4762 Péiteng) mir
huelen déi Sonndes mat ob den Camp

À Emporter pour le camping

Des vêtements pour chaque temps (marqué avec le nom et le grouppe)
• Chaussures de randonnée
• Sneaker ou chaussures de sport (pour que les enfants ne doivent
pas mettre leur chaussure de randonnée toute la journée)
• Pullover
• K-way
• Pantalon de pluie
• Pyjama
• Sous-vêtements & chaussettes propres
• Pantalons & T-shirts pour changer
• Bonnet
• T-Shirt blanc en coton (il est teinté et ne revient pas blanc)
• Casquette ou similaire
• Maillot de bain
• Ailes de natation pour la piscine
o Trousse de toilette (dans une trousse ou un autre sac)
• Brosse à dents & dentifrice
• Gant de toilette
• Petite et grande serviette
• Brosse
• Shampoing et savon pour le corps
• Crème solaire et après soleil
• Spray contre les insectes
• Médicaments si nécessaires (doivent être mentionnés sur la fiche médicale, avec les
instructions de prise
o Divers
• Fiche médicale
• Copie de la carte de vaccination, carte CNS et Carte d’identité
• Petit sac à dos pour la journée (amener le, par préférence le jour du départ avec un bidon
rempli d’eau)
• Lampe de poche
• Sac de couchage
• E.v.t. Peluche ou tout ce dont l’enfant a besoin pour dormir
• E.v.t. Oreiller
• Bidon
• Foulard & Uniforme (pour ceux qui en ont une, à mettre le jour du départ)
Tout dans un sac à dos / un sac de sport (pas de valise), dans le meilleur des cas de manière à ce que l’enfant
puisse le porter lui-même.
Il est important de marquer les vêtements et toutes les affaires personnelles pour que nous puissions tout
récupérer au camping.
Nom de l’enfant + Pétange
Les bagages doivent être apportés chez moi (71, rue de Niedercorn L-4762 Pétange) le 15.07.2023, nous les
emmenons au camping le dimanche

Packing for the camping

Clothes for all weather (with name and group on them)
• Sturdy shoes
• Sneakers (so that they don’t have to wear the sturdy shoes all day)
• Pullover/ Sweater
• Rain jacket
• Rain trousers
• Pyjamas
• Fresh underwear & socks
• Trousers & T-shirts for changing
• Beanie
• White cotton T-shirt (it is dyed and does not come back white)
• Cap/ hat or similar
• Swimwear/ Swimming costume
• Swimming wings for the pool
o hygiene / sanitary products (in a small bag/ toiletry bag)
• Toothbrush & toothpaste
• Washcloth
• Small and large towel
• Brush
• Shampoo and body soap
• Sun cream and after sun
• Insect spray
• Medication if necessary (must be mentioned on the medical form “Fiche médicale”,
with instructions on how to take it)
o Diverse
• Medical form (fiche médicale)
• Copy of vaccination card, CNS card and identity card
• Small backpack for the day (preferably brought with you on the day of departure,
with a water bottle)
• Flashlight
• Sleeping bag (warm enough, even in summer or inside it can get cold)
• Possibly a stuffed animal or whatever else your child may need for sleeping
• Possibly a pillow
• Water bottle
• Scarf/ Foulard and Uniform (if you have one & carry it the first day)
Everything packed in a backpack or large Bag (No suitcase) in best case so that your child can carry it
themselves
It is important to mark all clothes and personal belongings so that we can collect them from the
campsite if lost.
Child’s name + Petange
Luggage must be brought to my house (71, rue de Niedercorn L-4762 Pétange) on 15.07.2023, we
will take it to the campsite on Sunday

Leave a Comment

Är Emails-Adress gëtt net verëffentlecht. Déi obligatoresch Felder si mat engem * markéiert

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top